پدران ممکن است به طور متوسط مشکلات کمتری با بچه ها داشته باشند

پدران ممکن است به طور متوسط مشکلات کمتری با بچه ها داشته باشند
مطالعات نشان می دهد، نوزادانی که پدران مشتاق و با اعتماد به نفس داشته اند، کمتر به مشکلات رفتاری سن 9 تا 11 سال دچار می شوند. جنبه های روانی و عاطفی و دخالت پدر در مراحل ابتدایی، می تواند اثر قدرتمندی را در رفتار کودک در مراحل بعدی داشته باشد. این بررسی شامل بیش […]

پدران ممکن است به طور متوسط مشکلات کمتری با بچه ها داشته باشند

مطالعات نشان می دهد، نوزادانی که پدران مشتاق و با اعتماد به نفس داشته اند، کمتر به مشکلات رفتاری سن 9 تا 11 سال دچار می شوند. جنبه های روانی و عاطفی و دخالت پدر در مراحل ابتدایی، می تواند اثر قدرتمندی را در رفتار کودک در مراحل بعدی داشته باشد. این بررسی شامل بیش […]
پدران ممکن است به طور متوسط مشکلات کمتری با بچه ها داشته باشند

Tags: