وظایف ریه در بدن انسان را بشناسیم

وظایف ریه در بدن انسان را بشناسیم
ریه یکی از اعضای دستگاه تنفس در بدن انسان هاست.برخی از جانوران هم دارای شش هستند که به عنوان دستگاه تنفس آن ها می باشد.در قفسه سینه انسان دو ریه وجود دارد که هر کدام دورن یکی از کیسه‌های جنب جای گرفته‌اند.شکل ظاهری ریه به صورت نیم مخروطی است و قسمت‌های طرفی حفره سینه را پر می‌کنند. […]

وظایف ریه در بدن انسان را بشناسیم

ریه یکی از اعضای دستگاه تنفس در بدن انسان هاست.برخی از جانوران هم دارای شش هستند که به عنوان دستگاه تنفس آن ها می باشد.در قفسه سینه انسان دو ریه وجود دارد که هر کدام دورن یکی از کیسه‌های جنب جای گرفته‌اند.شکل ظاهری ریه به صورت نیم مخروطی است و قسمت‌های طرفی حفره سینه را پر می‌کنند. […]
وظایف ریه در بدن انسان را بشناسیم

Tags: