ورزش در خارج از منزل در حالی که بیمار هستید، خوب است یا بد؟ (2)

ورزش در خارج از منزل در حالی که بیمار هستید، خوب است یا بد؟ (2)
3- هنگامی که ورزش توصیه نمی شود   در حالی که انجام ورزش، زمانی که شما سرماخوردگی خفیف و یا گوش درد خفیف دارید، به طور کلی بی ضرر است، اما تمرین کردن، زمانی که شما در حال تجربه هر یک از علائم زیر هستید، توصیه نمی شود:   – تب هنگامی که تب دارید، […]

ورزش در خارج از منزل در حالی که بیمار هستید، خوب است یا بد؟ (2)

3- هنگامی که ورزش توصیه نمی شود   در حالی که انجام ورزش، زمانی که شما سرماخوردگی خفیف و یا گوش درد خفیف دارید، به طور کلی بی ضرر است، اما تمرین کردن، زمانی که شما در حال تجربه هر یک از علائم زیر هستید، توصیه نمی شود:   – تب هنگامی که تب دارید، […]
ورزش در خارج از منزل در حالی که بیمار هستید، خوب است یا بد؟ (2)

Tags: