والدین و بی توجهی به کودک

والدین و بی توجهی به کودک
فرزند والد بی تفاوت چنین در می یابد که والدین کودک افرادی سرد، غرق در خوشی، و به او بی توجه باشند. پدر یا مادر بی تفاوت ممکن است آن قدر در زندگی و در گرفتاری های خود غرق باشد که به فرزندش توجه نکند. ممکن است حوصله صحبت های کودک را نداشته باشد. یا […]

والدین و بی توجهی به کودک

فرزند والد بی تفاوت چنین در می یابد که والدین کودک افرادی سرد، غرق در خوشی، و به او بی توجه باشند. پدر یا مادر بی تفاوت ممکن است آن قدر در زندگی و در گرفتاری های خود غرق باشد که به فرزندش توجه نکند. ممکن است حوصله صحبت های کودک را نداشته باشد. یا […]
والدین و بی توجهی به کودک

گیم پلی استیشن

Tags: