هپاتیت فولمینانت چه نوع عارضه ای است؟

هپاتیت فولمینانت چه نوع عارضه ای است؟
هپاتیت فولمینانت جزو بیماری های مزمن کبدی می باشد. پس از بررسی های مختلف روی این بیماری محققان پی به ارتباط این عارضه با ساعت بیولوژیک بدن بردند و موفق به کشف راهی برای افزایش طول عمر و بهبودی مبتلایان شدند. ساعت بیولوژیکی بدن عامل مهمی در مبارزه با نوعی هپاتیت حاد است دانشمندان فرانسوی […]

هپاتیت فولمینانت چه نوع عارضه ای است؟

هپاتیت فولمینانت جزو بیماری های مزمن کبدی می باشد. پس از بررسی های مختلف روی این بیماری محققان پی به ارتباط این عارضه با ساعت بیولوژیک بدن بردند و موفق به کشف راهی برای افزایش طول عمر و بهبودی مبتلایان شدند. ساعت بیولوژیکی بدن عامل مهمی در مبارزه با نوعی هپاتیت حاد است دانشمندان فرانسوی […]
هپاتیت فولمینانت چه نوع عارضه ای است؟

Tags: