هورمون رشد بعد از 18 سالگی چه خطراتی دارد

هورمون رشد بعد از 18 سالگی چه خطراتی دارد
همانطور که هورمون رشد در سنین کودکی و بلوغ نقش مهم و قالب اهمیتی در رشد بدن و اندام های مختلف در بدن دارد این رشد این هورمون ممکن اسن پس از سن 18 سالگی خطرات زیادی را بر روی بدن افراد مختلف بگذارد. سارا کاویانی، متخصص پزشکی ورزشی گفت: غده هیپوفیز قدامی مسئول ترشح […]

هورمون رشد بعد از 18 سالگی چه خطراتی دارد

همانطور که هورمون رشد در سنین کودکی و بلوغ نقش مهم و قالب اهمیتی در رشد بدن و اندام های مختلف در بدن دارد این رشد این هورمون ممکن اسن پس از سن 18 سالگی خطرات زیادی را بر روی بدن افراد مختلف بگذارد. سارا کاویانی، متخصص پزشکی ورزشی گفت: غده هیپوفیز قدامی مسئول ترشح […]
هورمون رشد بعد از 18 سالگی چه خطراتی دارد

Tags: