هشدار! افزایش درصد میزان انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی

هشدار! افزایش درصد میزان انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی
ایدز از جمله خطرناک ترین بیماری هایی است که بشر تا به حال به خود دیده است. شاید بتوان ایدز را تنها بیماری برشمرد که هیچگونه راه درمانی برای آن وجود ندارد. در این بیماری ویروس HIV با وارد شدن به ماده وراثتی و ایجاد تغییرات دلخواه سبب از کار افتادن سیستم ایمنی بدن می […]

هشدار! افزایش درصد میزان انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی

ایدز از جمله خطرناک ترین بیماری هایی است که بشر تا به حال به خود دیده است. شاید بتوان ایدز را تنها بیماری برشمرد که هیچگونه راه درمانی برای آن وجود ندارد. در این بیماری ویروس HIV با وارد شدن به ماده وراثتی و ایجاد تغییرات دلخواه سبب از کار افتادن سیستم ایمنی بدن می […]
هشدار! افزایش درصد میزان انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی

Tags: