هالوکس والگوس یا انحراف و کجی شست پا

هالوکس والگوس یا انحراف و کجی شست پا
هالوکس والگوس که در فارسی به آن انحراف شست پا نیز گفته می شود یک عارضه شایع در میان مردان و زنان است. در این مقاله با علل و دلایل وقوع این عارضه در پا آشنا می شویم و راه های درمان انحراف شست پا را برسی می کنیم.   هالوکس والگوس چیست؟ هالوکس والگوس […]

هالوکس والگوس یا انحراف و کجی شست پا

هالوکس والگوس که در فارسی به آن انحراف شست پا نیز گفته می شود یک عارضه شایع در میان مردان و زنان است. در این مقاله با علل و دلایل وقوع این عارضه در پا آشنا می شویم و راه های درمان انحراف شست پا را برسی می کنیم.   هالوکس والگوس چیست؟ هالوکس والگوس […]
هالوکس والگوس یا انحراف و کجی شست پا

Tags: