نیکوتین سیگار، خطر خشکی و حتی پارگی دیسک را در پی دارد!

نیکوتین سیگار، خطر خشکی و حتی پارگی دیسک را در پی دارد!
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت 1.5 درصد از جمعیت ایران سگاری هستند، یعنی حدود 1 میلیون نفر سیگاری در ایران وجود دارد. به طور میانگین سالانه 75 هزار نفر در ایران به علت استفاده از سیگار فوت می شوند. هرگاه از زیان های ناشی از مصرف سیگار صحبت می شود […]

نیکوتین سیگار، خطر خشکی و حتی پارگی دیسک را در پی دارد!

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت 1.5 درصد از جمعیت ایران سگاری هستند، یعنی حدود 1 میلیون نفر سیگاری در ایران وجود دارد. به طور میانگین سالانه 75 هزار نفر در ایران به علت استفاده از سیگار فوت می شوند. هرگاه از زیان های ناشی از مصرف سیگار صحبت می شود […]
نیکوتین سیگار، خطر خشکی و حتی پارگی دیسک را در پی دارد!
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

Tags: