نحوه نگهداری کاکتوس و شرایط مناسب برای رشد آن

نحوه نگهداری کاکتوس و شرایط مناسب برای رشد آن
کاکتوس از جمله گیاهانی است که دارای خار می باشد و از رده میخک سانان است.این گیاه در مقابل  گرما و کمبود آب مقاومت زیادی دارد.همین ویژگی کاکتوس سبب شده در مناطق مختلفی تکثیر پیدا کند. طبق مطالعات انجام شده گیاه کاکتوس گونه ی خاصی در ایران ندارد در واقع ایران این گیاه را بطور […]

نحوه نگهداری کاکتوس و شرایط مناسب برای رشد آن

کاکتوس از جمله گیاهانی است که دارای خار می باشد و از رده میخک سانان است.این گیاه در مقابل  گرما و کمبود آب مقاومت زیادی دارد.همین ویژگی کاکتوس سبب شده در مناطق مختلفی تکثیر پیدا کند. طبق مطالعات انجام شده گیاه کاکتوس گونه ی خاصی در ایران ندارد در واقع ایران این گیاه را بطور […]
نحوه نگهداری کاکتوس و شرایط مناسب برای رشد آن

Tags: