میزان کافئین موجود در هر لیوان چای

میزان کافئین موجود در هر لیوان چای
  نوشیدنی مورد علاقه ی بیشتر ما ایرانی ها از یک گیاه بوته ای به نام کاملیا سیننسیس بدست می آید. این گیاه در همه ی سال همیشه سبز است. آیا می دانید چه مقدار از چای را کافئین تشکیل می شود. می توان گفت حدود 3 درصد از وزن خشک چای، را کافئین تشکیل می دهد. […]

میزان کافئین موجود در هر لیوان چای

  نوشیدنی مورد علاقه ی بیشتر ما ایرانی ها از یک گیاه بوته ای به نام کاملیا سیننسیس بدست می آید. این گیاه در همه ی سال همیشه سبز است. آیا می دانید چه مقدار از چای را کافئین تشکیل می شود. می توان گفت حدود 3 درصد از وزن خشک چای، را کافئین تشکیل می دهد. […]
میزان کافئین موجود در هر لیوان چای

Tags: