مصرف الکل به قیمت جانتان تمام میشود

مصرف الکل به قیمت جانتان تمام میشود
مشروبات الکلی جزء آن دسته از حرامات در دین مبین اسلام میباشد. اسلام هیچ چیز را بی دلیل به مردم نمیگوید ولی متأسفانه این انسان در همه حال سرپیچی میکند و دست به خطا میزند. ولی هر خطایی یک تاوانی دارد و شاید آن تاوان به قیمت جان شما تمام شود. مشروبات الکلی یکی از […]

مصرف الکل به قیمت جانتان تمام میشود

مشروبات الکلی جزء آن دسته از حرامات در دین مبین اسلام میباشد. اسلام هیچ چیز را بی دلیل به مردم نمیگوید ولی متأسفانه این انسان در همه حال سرپیچی میکند و دست به خطا میزند. ولی هر خطایی یک تاوانی دارد و شاید آن تاوان به قیمت جان شما تمام شود. مشروبات الکلی یکی از […]
مصرف الکل به قیمت جانتان تمام میشود

لردگان

Tags: