ماجرای قرارگیری طرح درنا روی پیراهن تیم ملی والیبال

ماجرای قرارگیری طرح درنا روی پیراهن تیم ملی والیبال
درنا یک پرنده ی مهاجر است که محلی های اهل شمال کشور آن را با نام پرنده امید می شناسند،طرح این پرنده زیبا با پیشنهاد سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان ارائه شده است اما به دلیل مخالفت فدراسیون جهانی والیبال هنوز امکان درج تصویر درنا بر روی پیراهن تیم […]

ماجرای قرارگیری طرح درنا روی پیراهن تیم ملی والیبال

درنا یک پرنده ی مهاجر است که محلی های اهل شمال کشور آن را با نام پرنده امید می شناسند،طرح این پرنده زیبا با پیشنهاد سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان ارائه شده است اما به دلیل مخالفت فدراسیون جهانی والیبال هنوز امکان درج تصویر درنا بر روی پیراهن تیم […]
ماجرای قرارگیری طرح درنا روی پیراهن تیم ملی والیبال

Tags: