لوله گذاری داخل معده و گاستروستومی

لوله گذاری داخل معده و گاستروستومی
زمانی که بیمار به دلایل مختلف قادر به تغذیه کافی و کامل از طریق دھان نباشد، نیاز به لوله گذاری داخل معده پیدا می کند. گاستروستومی یک روش جراحی براي ایجاد سوراخی در معده با ھدف رساندن غذا و مایعات می باشد. یکی از روشھاي گاستروستومی دائم پگ گذاری است.    مراقبت ھای قبل از لوله گذاری […]

لوله گذاری داخل معده و گاستروستومی

زمانی که بیمار به دلایل مختلف قادر به تغذیه کافی و کامل از طریق دھان نباشد، نیاز به لوله گذاری داخل معده پیدا می کند. گاستروستومی یک روش جراحی براي ایجاد سوراخی در معده با ھدف رساندن غذا و مایعات می باشد. یکی از روشھاي گاستروستومی دائم پگ گذاری است.    مراقبت ھای قبل از لوله گذاری […]
لوله گذاری داخل معده و گاستروستومی

Tags: