كابوس شبانه کودکان و نحوه برخورد والدین با آن

كابوس شبانه کودکان و نحوه برخورد والدین با آن
کودک هنگامی که کابوس می بیند از خواب بیدار می شود و در هنگام بیداری بخشی از کابوس یا تمام آن را به خاطر می آورد. کودکان وقتی که کابوس می بینند روی تخت خود می نشینند و شروع به جیغ زدن می کنند یا اینکه به اتاق والدین خود می رود و از آن […]

كابوس شبانه کودکان و نحوه برخورد والدین با آن

کودک هنگامی که کابوس می بیند از خواب بیدار می شود و در هنگام بیداری بخشی از کابوس یا تمام آن را به خاطر می آورد. کودکان وقتی که کابوس می بینند روی تخت خود می نشینند و شروع به جیغ زدن می کنند یا اینکه به اتاق والدین خود می رود و از آن […]
كابوس شبانه کودکان و نحوه برخورد والدین با آن

Tags: