فراهم شدن امکان ترمیم جهش در جنین انسان

فراهم شدن امکان ترمیم جهش در جنین انسان
  متخصصان رشته ی ژنتیک موفق شده اند که تغییری در جنین انسان دهند و برای اولین بار توانستند که جهشی را که باعث بوجود آمدن بیماری قلبی در جنین می شود را از بین ببرند. با دکتر سلام همراه باشید. به گفته محققان دانشگاه اورگن آمریکا، این اولین مطالعه است که اثبات می کند […]

فراهم شدن امکان ترمیم جهش در جنین انسان

  متخصصان رشته ی ژنتیک موفق شده اند که تغییری در جنین انسان دهند و برای اولین بار توانستند که جهشی را که باعث بوجود آمدن بیماری قلبی در جنین می شود را از بین ببرند. با دکتر سلام همراه باشید. به گفته محققان دانشگاه اورگن آمریکا، این اولین مطالعه است که اثبات می کند […]
فراهم شدن امکان ترمیم جهش در جنین انسان

Tags: