غفلت از کودک و سوء استفاده جسمانی از کودک

غفلت از کودک و سوء استفاده جسمانی از کودک
بین والدینی که فرزندان خود را مورد سوء استفاده جسمانی قرار می دهند و والدینی که از فرزندان خود غفلت می کنند تفاوت هایی نیز وجود دارد. یکی از بزرگترین تفاوت هایی که بین این دو دسته از والدین وجود دارد این  است که عده کثیری از والدینی که از فرزندان خود غفلت می کنند […]

غفلت از کودک و سوء استفاده جسمانی از کودک

بین والدینی که فرزندان خود را مورد سوء استفاده جسمانی قرار می دهند و والدینی که از فرزندان خود غفلت می کنند تفاوت هایی نیز وجود دارد. یکی از بزرگترین تفاوت هایی که بین این دو دسته از والدین وجود دارد این  است که عده کثیری از والدینی که از فرزندان خود غفلت می کنند […]
غفلت از کودک و سوء استفاده جسمانی از کودک

اس ام اس

تکست آهنگ

Tags: