عوارض استفاده بدون نسخه از مسکن ها

عوارض استفاده بدون نسخه از مسکن ها
در تمام خانه ها حداقل یک نوع داروی مسکن که نیاز به تجویز پزشک نیز ندارد، وجود دارد. این در حالی است که استفاده بدون نسخه از مسکن ها می تواند عوارض جانبی بسیاری را به همراه داشته باشد. این عوارض در افرادی که به مدت طولانی از این دارو‌ها استفاده می‌کنند بیشتر از سایر […]

عوارض استفاده بدون نسخه از مسکن ها

در تمام خانه ها حداقل یک نوع داروی مسکن که نیاز به تجویز پزشک نیز ندارد، وجود دارد. این در حالی است که استفاده بدون نسخه از مسکن ها می تواند عوارض جانبی بسیاری را به همراه داشته باشد. این عوارض در افرادی که به مدت طولانی از این دارو‌ها استفاده می‌کنند بیشتر از سایر […]
عوارض استفاده بدون نسخه از مسکن ها

Tags: