شاخص هایی برای پیش بینی مشکلات دیابتی ها

پژوهشگران شاخص هایی را برای  احتمال خطر کوری و یا  ازدست دادن یکی از اعضای بدن  ابداع کردند این شاخص قادر است  ریسکهای احتمالی را خیلی با دقت  به مدت ده سال مورد بررسی قرار دهند  این تحقیق که در دانشگاه ناتینگهام انجام شده است، نشان می دهد که افراد دیابتی تمایل دارند خطرات عوارض […]

کیمیا دانلود

هنر

Tags: