زنان سرپرست خانوار چگونه میتوانند خودباوری شان را تقویت کنند؟

زنان سرپرست خانوار چگونه میتوانند خودباوری شان را تقویت کنند؟
در جامعه میتوان بچه هایی را دید که بجای سایه پدر فقط سایه مادر بر سرشان است و البته این مادر که سرپرست خانوار است بیشتر از دیگر مادران که شوهر دارند تلاش میکنند.زنانی که سرپرست خانوار هستند حالا چه شوهرشان فوت کرده باشد و چه طلاق گرفته باشند باید از خودباوری بالایی برخوردار باشند.چگونه […]

زنان سرپرست خانوار چگونه میتوانند خودباوری شان را تقویت کنند؟

در جامعه میتوان بچه هایی را دید که بجای سایه پدر فقط سایه مادر بر سرشان است و البته این مادر که سرپرست خانوار است بیشتر از دیگر مادران که شوهر دارند تلاش میکنند.زنانی که سرپرست خانوار هستند حالا چه شوهرشان فوت کرده باشد و چه طلاق گرفته باشند باید از خودباوری بالایی برخوردار باشند.چگونه […]
زنان سرپرست خانوار چگونه میتوانند خودباوری شان را تقویت کنند؟

Tags: