زبان مصنوعی جایگزینی برای آزمایش غذا توسط انسان می شود

زبان مصنوعی جایگزینی برای آزمایش غذا توسط انسان می شود
زبان مصنوعی یکی از اختراعات جدید محققان کره ای می باشد.این زبان در چشیدن مزه ها حساسیتی ده هزار برابر نسبت به زبان طبیعی دارد.هم چنین قابلیت تشخیص و تفکیک مزه ها از هم را نیز دارد و می تواند دو مزه ی شور و شیرین را به خوبی از هم تفکیک کند. اما آنچه […]

زبان مصنوعی جایگزینی برای آزمایش غذا توسط انسان می شود

زبان مصنوعی یکی از اختراعات جدید محققان کره ای می باشد.این زبان در چشیدن مزه ها حساسیتی ده هزار برابر نسبت به زبان طبیعی دارد.هم چنین قابلیت تشخیص و تفکیک مزه ها از هم را نیز دارد و می تواند دو مزه ی شور و شیرین را به خوبی از هم تفکیک کند. اما آنچه […]
زبان مصنوعی جایگزینی برای آزمایش غذا توسط انسان می شود

Tags: