زائران پیاده روی اربعین این توصیه های بهداشتی را رعایت کنند

زائران پیاده روی اربعین این توصیه های بهداشتی را رعایت کنند
افراد زیادی با نزدیک شدن به مراسم اربعین به این سفر روحانی می روند.برای ایمنی و بهداشت در این سفر به مسافران عزیز توصیه هایی شده است تا از این سفر معنوی نهایت استفاده را ببرند..به همراه داشتن جعبه ی کمک های اولیه یکی از مهم ترین ملزومات این سفر می باشد.برای آگاهی از سایر وسایلی که به […]

زائران پیاده روی اربعین این توصیه های بهداشتی را رعایت کنند

افراد زیادی با نزدیک شدن به مراسم اربعین به این سفر روحانی می روند.برای ایمنی و بهداشت در این سفر به مسافران عزیز توصیه هایی شده است تا از این سفر معنوی نهایت استفاده را ببرند..به همراه داشتن جعبه ی کمک های اولیه یکی از مهم ترین ملزومات این سفر می باشد.برای آگاهی از سایر وسایلی که به […]
زائران پیاده روی اربعین این توصیه های بهداشتی را رعایت کنند

واتساپ جی بی

Tags: