رفع خستگی مداوم با خوابیدن

رفع خستگی مداوم با خوابیدن
گاهی برای انسان پیش می آید که برای مدت طولانی مثلا چند هفته، احساس می کند خسته است و هر چه استراحت می کند، خستگی او برطرف نمی شود. دلیل این مشکل چیست؟ چرا گاهی احساس می کنیم مغزمان خسته است و با هیچ روشی نمیتوانیم این خستگی را رفع کنیم؟  گاهی اوقات احساس مبهم […]

رفع خستگی مداوم با خوابیدن

گاهی برای انسان پیش می آید که برای مدت طولانی مثلا چند هفته، احساس می کند خسته است و هر چه استراحت می کند، خستگی او برطرف نمی شود. دلیل این مشکل چیست؟ چرا گاهی احساس می کنیم مغزمان خسته است و با هیچ روشی نمیتوانیم این خستگی را رفع کنیم؟  گاهی اوقات احساس مبهم […]
رفع خستگی مداوم با خوابیدن

Tags: