دکتر نظری: آیا لمینت دندان دشوار است؟

دکتر نظری: آیا لمینت دندان دشوار است؟
برخی افراد از ترس درد و دشواری لمینت دندان از انجام این کار هراس دارند. می خواهیم به بررسی مراحل انجام لمینت دندان و معایب و مزایای این روش جراحی زیبایی بپردازیم. غالبا تغییر رنگ لمینت و حساس شدن دندان ها در میان آن ها بسیار مشاهده می شود. لمینت دندان جایگذاری پوسته‌ای نازک ساخته […]

دکتر نظری: آیا لمینت دندان دشوار است؟

برخی افراد از ترس درد و دشواری لمینت دندان از انجام این کار هراس دارند. می خواهیم به بررسی مراحل انجام لمینت دندان و معایب و مزایای این روش جراحی زیبایی بپردازیم. غالبا تغییر رنگ لمینت و حساس شدن دندان ها در میان آن ها بسیار مشاهده می شود. لمینت دندان جایگذاری پوسته‌ای نازک ساخته […]
دکتر نظری: آیا لمینت دندان دشوار است؟

Tags: