دسته بندی داروهای ضد افسردگی

دسته بندی داروهای ضد افسردگی
برای بسیاری از زنانی که جهت درمان به پزشک خانوادگی خود مراجعه می کنند داروی ضد افسردگی تجویز می شود. سه نوع عمده از این داروها وجود دارد که عبارتند از: مهار کننده های مونوآمیناکسیداز، داروهای سه حلقه ای، مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین. در مورد جنبه های مثبت و منفی استفاده از داروها […]

دسته بندی داروهای ضد افسردگی

برای بسیاری از زنانی که جهت درمان به پزشک خانوادگی خود مراجعه می کنند داروی ضد افسردگی تجویز می شود. سه نوع عمده از این داروها وجود دارد که عبارتند از: مهار کننده های مونوآمیناکسیداز، داروهای سه حلقه ای، مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین. در مورد جنبه های مثبت و منفی استفاده از داروها […]
دسته بندی داروهای ضد افسردگی

آهنگ جدید

تلگرام

Tags: