خودپردازها پر از باکتری برای انتقال به دست های شما هستند

خودپردازها پر از باکتری برای انتقال به دست های شما هستند
شما ممکن است بخواهید بعد از استفاده از دستگاه خودپرداز برای گرفتن پول نقد دست های خود را تمیز بشویید. براساس مطالعات جدید، صفحه کلید دستگاه خودپرداز، پوشیده از میکروب هایی است که توسط پوست، مواد غذایی و یا سطوح دیگر به آن چسبیده اند. شما ممکن است بخواهید بعد از استفاده از دستگاه خودپرداز […]

خودپردازها پر از باکتری برای انتقال به دست های شما هستند

شما ممکن است بخواهید بعد از استفاده از دستگاه خودپرداز برای گرفتن پول نقد دست های خود را تمیز بشویید. براساس مطالعات جدید، صفحه کلید دستگاه خودپرداز، پوشیده از میکروب هایی است که توسط پوست، مواد غذایی و یا سطوح دیگر به آن چسبیده اند. شما ممکن است بخواهید بعد از استفاده از دستگاه خودپرداز […]
خودپردازها پر از باکتری برای انتقال به دست های شما هستند

Tags: