ته سیگار و استفاده از آن در آسفالت خیابان

ته سیگار و استفاده از آن در آسفالت خیابان
برای خلاص شدن از ته سیگار چه می توان کرد؟ در یکی از تحقیقاتی که در تیم علمی دانشگاه RMIT استرالیا انجام گرفت، به کشف راهی منجر شد که از ته سیگار در آسفالت خیابان استفاده کنند. این تحقیقات به رهبری یک دانشمند ایرانی انجام شد.  محققان دانشگاه استرالیا راهکار جدیدی را یافتند که در آن […]

ته سیگار و استفاده از آن در آسفالت خیابان

برای خلاص شدن از ته سیگار چه می توان کرد؟ در یکی از تحقیقاتی که در تیم علمی دانشگاه RMIT استرالیا انجام گرفت، به کشف راهی منجر شد که از ته سیگار در آسفالت خیابان استفاده کنند. این تحقیقات به رهبری یک دانشمند ایرانی انجام شد.  محققان دانشگاه استرالیا راهکار جدیدی را یافتند که در آن […]
ته سیگار و استفاده از آن در آسفالت خیابان

Tags: