تنگی کانال گردنی چیست؟

تنگی کانال گردنی چیست؟
ستون فقرات یکی از حساس ترین نقاط بدن است که وظایف مختلفی را بر عهده دارد. ستون فقرات شامل چندین مهره و عصب است که هرکدام به نقطه ای از بدن متصل هستند و به هماهنگی بدن با محیط بیرون کمک می کنند. موارد متعددی وجود دارند که سلامت ستون فقرات را تهدید می کنند. […]

تنگی کانال گردنی چیست؟

ستون فقرات یکی از حساس ترین نقاط بدن است که وظایف مختلفی را بر عهده دارد. ستون فقرات شامل چندین مهره و عصب است که هرکدام به نقطه ای از بدن متصل هستند و به هماهنگی بدن با محیط بیرون کمک می کنند. موارد متعددی وجود دارند که سلامت ستون فقرات را تهدید می کنند. […]
تنگی کانال گردنی چیست؟

Tags: