تلفظ عصب‌کِشی درست است یا عصب‌کُشی؟

تلفظ عصب‌کِشی درست است یا عصب‌کُشی؟
حتما تا به حال شما هم به تلفظ واژه ی عصب‌ کشی دقت کرده اید و متوجه شده اید که افراد آن را به دو شکل مختلف بیان می کنند. برخی از واژه ی عصب‌کِشی استفاده می کنند و برخی دیگر آن را عصب‌کُشی می خوانند. اما به درستی کدام یک از این الفاظ صحیح است؟! پزشکان […]

تلفظ عصب‌کِشی درست است یا عصب‌کُشی؟

حتما تا به حال شما هم به تلفظ واژه ی عصب‌ کشی دقت کرده اید و متوجه شده اید که افراد آن را به دو شکل مختلف بیان می کنند. برخی از واژه ی عصب‌کِشی استفاده می کنند و برخی دیگر آن را عصب‌کُشی می خوانند. اما به درستی کدام یک از این الفاظ صحیح است؟! پزشکان […]
تلفظ عصب‌کِشی درست است یا عصب‌کُشی؟

Tags: