تغذیه دانش آموزان

تغذیه دانش آموزان
به منظور ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان و نیز برای افزایش قدرت یادگیری آنها، وزارت‌خانه های بهداشت، درمان و آمورش پزشکی و آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای را امضا کرده‌اند که براساس آن بوفه های مدارس دارای پایگاه های تغذیه سالم هستند که از فروش خوراکی های ناسالم در مدارس جلوگیری […]

تغذیه دانش آموزان

به منظور ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان و نیز برای افزایش قدرت یادگیری آنها، وزارت‌خانه های بهداشت، درمان و آمورش پزشکی و آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای را امضا کرده‌اند که براساس آن بوفه های مدارس دارای پایگاه های تغذیه سالم هستند که از فروش خوراکی های ناسالم در مدارس جلوگیری […]
تغذیه دانش آموزان

Tags: