برگشت ادرار یا ریفلاکس ادراری در کودکان

برگشت ادرار یا ریفلاکس ادراری در کودکان
برگشت ادرار یا ریفلاکس ادراری نوعی بیماری بدون علامت است و علامت بالینی جدی و قابل‌ توجهی ندارد. اما این موضوع به این معنا نیست که این بیماری هیچ گونه عوارضی ندارد بلکه عوارض کاملا جدی ای می تواند داشته باشد. مهم‌ ترین بیماری همراه با رفلاکس ادراری، عفونت ادراری بوده که تشخیص زود هنگام […]

برگشت ادرار یا ریفلاکس ادراری در کودکان

برگشت ادرار یا ریفلاکس ادراری نوعی بیماری بدون علامت است و علامت بالینی جدی و قابل‌ توجهی ندارد. اما این موضوع به این معنا نیست که این بیماری هیچ گونه عوارضی ندارد بلکه عوارض کاملا جدی ای می تواند داشته باشد. مهم‌ ترین بیماری همراه با رفلاکس ادراری، عفونت ادراری بوده که تشخیص زود هنگام […]
برگشت ادرار یا ریفلاکس ادراری در کودکان

Tags: