بررسی رابطه بین ورزش ژیمناستیک و کوتاهی قد

بررسی رابطه بین ورزش ژیمناستیک و کوتاهی قد
ژیمناستیک یکی از شاخه های ورزش دو و میدانی به شمار می آید. این ورزش نیازمند بدنی انعطاف پذیر است و همچنین از تمرینات برای گرم کردن بدن قبل از سایر تمرینات نیز استفاده می شود. عده ای از محققان بر این باورند که ژیمناستیک موجب کوتاهی قد در افراد خواهد شد. در ادامه مطلب […]

بررسی رابطه بین ورزش ژیمناستیک و کوتاهی قد

ژیمناستیک یکی از شاخه های ورزش دو و میدانی به شمار می آید. این ورزش نیازمند بدنی انعطاف پذیر است و همچنین از تمرینات برای گرم کردن بدن قبل از سایر تمرینات نیز استفاده می شود. عده ای از محققان بر این باورند که ژیمناستیک موجب کوتاهی قد در افراد خواهد شد. در ادامه مطلب […]
بررسی رابطه بین ورزش ژیمناستیک و کوتاهی قد

Tags: