براکستون هیکس یا انقباضات رحم در ماه های آخر بارداری

براکستون هیکس یا انقباضات رحم در ماه های آخر بارداری
با براکستون هیکس یا انقباضات رحم در ماه های آخر بارداری آشنایی دارید؟ معمولا تاریخ زایمان برای خانم های باردار هفته چهلم بارداری تعیین می شود، اما از آنجایی که زمان شروع دردهای زایمان برای خانم‌های مختلف می‌تواند است، زایمان می تواند در هر زمانی بین هفته 37 تا 42 بارداری اتفاق بیفتد. برای تشخیص […]

براکستون هیکس یا انقباضات رحم در ماه های آخر بارداری

با براکستون هیکس یا انقباضات رحم در ماه های آخر بارداری آشنایی دارید؟ معمولا تاریخ زایمان برای خانم های باردار هفته چهلم بارداری تعیین می شود، اما از آنجایی که زمان شروع دردهای زایمان برای خانم‌های مختلف می‌تواند است، زایمان می تواند در هر زمانی بین هفته 37 تا 42 بارداری اتفاق بیفتد. برای تشخیص […]
براکستون هیکس یا انقباضات رحم در ماه های آخر بارداری

Tags: