با انجام ورزش های قدرتی روند بیماری ام اس را کاهش دهید

با انجام ورزش های قدرتی روند بیماری ام اس را کاهش دهید
محققان در تازه ترین پژوهش های خود متوجه این موضوع شده اند، کسانی که مبتلا به بیماری ام اس هستند، می توانند با انجام ورزش های قدرتی، جلوی پیشرفت این بیماری را بگیرند. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیرات ورزش های قدرتی در کاهش روند بیماری ام اس پرداخته ایم. با ما همراه […]

با انجام ورزش های قدرتی روند بیماری ام اس را کاهش دهید

محققان در تازه ترین پژوهش های خود متوجه این موضوع شده اند، کسانی که مبتلا به بیماری ام اس هستند، می توانند با انجام ورزش های قدرتی، جلوی پیشرفت این بیماری را بگیرند. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیرات ورزش های قدرتی در کاهش روند بیماری ام اس پرداخته ایم. با ما همراه […]
با انجام ورزش های قدرتی روند بیماری ام اس را کاهش دهید

Tags: