اگر روده شما می توانست صحبت کند، این 10 چیز را که باید بدانید به شما می گفت

اگر روده شما می توانست صحبت کند، این 10 چیز را که باید بدانید به شما می گفت
در پشت پرده، روده ما مسئول ارائه دستور کار به بدن ما می باشد. همانطور که غذاهایی را که می خوریم تجزیه می شود، روده ما آن مواد مغذی را که از عملکرد بدن ما حمایت می کند، جذب می کند؛ از تولید انرژی گرفته تا تعادل هورمونی، سلامت پوست تا سلامت روان و حتی […]

اگر روده شما می توانست صحبت کند، این 10 چیز را که باید بدانید به شما می گفت

در پشت پرده، روده ما مسئول ارائه دستور کار به بدن ما می باشد. همانطور که غذاهایی را که می خوریم تجزیه می شود، روده ما آن مواد مغذی را که از عملکرد بدن ما حمایت می کند، جذب می کند؛ از تولید انرژی گرفته تا تعادل هورمونی، سلامت پوست تا سلامت روان و حتی […]
اگر روده شما می توانست صحبت کند، این 10 چیز را که باید بدانید به شما می گفت
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type MIT License

Tags: