الگوی اساسی دلبستگی ناایمن

الگوی اساسی دلبستگی ناایمن
الگوی اساسی دلبستگی ناایمن بر دو نوع است. این که کدام در یک کودک بروز کند به رفتار والدین بستگی دارد. در الگوی نخست والد کودک اغلب در برابر او عصبانی یا ناشکیباست و بعضی وقت ها هم ممکن است به شدت طرد کننده باشد. چنین والدی برای انتقاد از فرزند خود بهانه هایی متعددی […]

الگوی اساسی دلبستگی ناایمن

الگوی اساسی دلبستگی ناایمن بر دو نوع است. این که کدام در یک کودک بروز کند به رفتار والدین بستگی دارد. در الگوی نخست والد کودک اغلب در برابر او عصبانی یا ناشکیباست و بعضی وقت ها هم ممکن است به شدت طرد کننده باشد. چنین والدی برای انتقاد از فرزند خود بهانه هایی متعددی […]
الگوی اساسی دلبستگی ناایمن

سایت استخدامی

عرفان دینی

Tags: