افزایش مشکلات روحی میان دانش آموزان

افزایش مشکلات روحی میان دانش آموزان
دانش آموزان این روزها از استرس فراوانی رنج میبرند. افسردگی میان دانش‌آموزان به شدت در حال افزایش است و باعث بالارفتن آمار خودکشی در میان آن ها شده است.  استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا در این رابطه توضیحات ویژه ای ارائه داده است که در ادامه خواهید خواند. بر اساس نتایج به دست آمده از یک بررسی، […]

افزایش مشکلات روحی میان دانش آموزان

دانش آموزان این روزها از استرس فراوانی رنج میبرند. افسردگی میان دانش‌آموزان به شدت در حال افزایش است و باعث بالارفتن آمار خودکشی در میان آن ها شده است.  استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا در این رابطه توضیحات ویژه ای ارائه داده است که در ادامه خواهید خواند. بر اساس نتایج به دست آمده از یک بررسی، […]
افزایش مشکلات روحی میان دانش آموزان

Tags: