افزایش سرطان سر و گردن در بین افراد الکلی

افزایش سرطان سر و گردن در بین افراد الکلی
یکی از روش های درمانی بیماری سرطان پرتو درمانی است. رایج ترین روش پرتو درمانی، درمان 3 بعدی هدفمند است. روش دیگر پرتو درمانی، پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته است که به دلیل اینکه زمانبر است، چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد. دکتر رضا خدابخشی در ارتباط با برگزاری کارگاه کانتورینگ سر و گردن اظهارداشت: جدیدترین […]

افزایش سرطان سر و گردن در بین افراد الکلی

یکی از روش های درمانی بیماری سرطان پرتو درمانی است. رایج ترین روش پرتو درمانی، درمان 3 بعدی هدفمند است. روش دیگر پرتو درمانی، پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته است که به دلیل اینکه زمانبر است، چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد. دکتر رضا خدابخشی در ارتباط با برگزاری کارگاه کانتورینگ سر و گردن اظهارداشت: جدیدترین […]
افزایش سرطان سر و گردن در بین افراد الکلی

Tags: