افزایش خطر بیماری قلبی در کودکان با وجود فقر

افزایش خطر بیماری قلبی در کودکان با وجود فقر
چه ارتباطی می تواند بین فقر و بیماری قلبی باشد؟ محققان طی تحقیقات جدیدی که صورت داده اند، به این نتیجه رسیده اند که بچه هایی که در خانواده های فقیر بزرگ می شوند به دلیل دارای تنگی در شریان های گردن هستند که این عاملی برای بروز مشکلات قلبی در بزرگسالی آنها است. با […]

افزایش خطر بیماری قلبی در کودکان با وجود فقر

چه ارتباطی می تواند بین فقر و بیماری قلبی باشد؟ محققان طی تحقیقات جدیدی که صورت داده اند، به این نتیجه رسیده اند که بچه هایی که در خانواده های فقیر بزرگ می شوند به دلیل دارای تنگی در شریان های گردن هستند که این عاملی برای بروز مشکلات قلبی در بزرگسالی آنها است. با […]
افزایش خطر بیماری قلبی در کودکان با وجود فقر

Tags: