اطلاعاتی در مورد مضر بودن ورزش های استقامتی

اطلاعاتی در مورد مضر بودن ورزش های استقامتی
بر اساس پژوهش های مختلفی که در خصوص ورزش صورت گرفته است، همه نشان دهنده این موضوع بوده اند ورزش کردن تاثیر زیادی در سلامتی بدن دارد. ولی برخی از گزارش ها حاکی از این موضوع است که ورزشکاران استقامتی از سلامت دهان و دندان برخوردار نمی باشند. در این مقاله در مورد مضر بودن […]

اطلاعاتی در مورد مضر بودن ورزش های استقامتی

بر اساس پژوهش های مختلفی که در خصوص ورزش صورت گرفته است، همه نشان دهنده این موضوع بوده اند ورزش کردن تاثیر زیادی در سلامتی بدن دارد. ولی برخی از گزارش ها حاکی از این موضوع است که ورزشکاران استقامتی از سلامت دهان و دندان برخوردار نمی باشند. در این مقاله در مورد مضر بودن […]
اطلاعاتی در مورد مضر بودن ورزش های استقامتی

Tags: