ارتودنسی با پلاک های ثابت و متحرک

ارتودنسی با پلاک های ثابت و متحرک
نگهدارنده که با آن ریتینر نیز گفته می شود ابزار ارتودنسی است که بعد از درمان براکت مورد استفاده قرار می گیرد و این نگهدارنده که شامل پلاک ثابت و پلاک متحرک است به ثبیت جایگاه دندان و نظم دهی کامل به آن کمک می کند. نگهدارنده چیست؟ دندان‌ ها داخل استخوان یعنی بافتی زنده […]

ارتودنسی با پلاک های ثابت و متحرک

نگهدارنده که با آن ریتینر نیز گفته می شود ابزار ارتودنسی است که بعد از درمان براکت مورد استفاده قرار می گیرد و این نگهدارنده که شامل پلاک ثابت و پلاک متحرک است به ثبیت جایگاه دندان و نظم دهی کامل به آن کمک می کند. نگهدارنده چیست؟ دندان‌ ها داخل استخوان یعنی بافتی زنده […]
ارتودنسی با پلاک های ثابت و متحرک

Tags: