ارتباط زایمان سزارین با اضافه وزن کودک

ارتباط زایمان سزارین با اضافه وزن کودک
تا به حال به فرزندان مادرانی که به شیوه سزارین زایمان کرده اند دقت کرده اید؟ پژوهشگران به تازگی به ارتباط میان این شیوه زایمان با اضافه وزن کودکان پی برده اند. آن ها دریافتند ریسک افزایش وزن نوزاد با زایمان به روش طبیعی بسیار کمتر است. مطالعه‌ای تازه نشان داده است نوزادان متولدشده از […]

ارتباط زایمان سزارین با اضافه وزن کودک

تا به حال به فرزندان مادرانی که به شیوه سزارین زایمان کرده اند دقت کرده اید؟ پژوهشگران به تازگی به ارتباط میان این شیوه زایمان با اضافه وزن کودکان پی برده اند. آن ها دریافتند ریسک افزایش وزن نوزاد با زایمان به روش طبیعی بسیار کمتر است. مطالعه‌ای تازه نشان داده است نوزادان متولدشده از […]
ارتباط زایمان سزارین با اضافه وزن کودک

Tags: