اختلالات دفعی در کودکان و روش درمان آن

اختلالات دفعی در کودکان و روش درمان آن
مشکلاتی همچون بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع از جمله اختلالات دفعی در کودکان به شمار می روند. در میان کودکان بی اختیاری در دفع ادرار شیوع بیشتری دارد، اما مسئله ای که حائز اهمیت می باشد و مهم تر است بی اختیاری در دفع مدفوع است. بی اختیاری دفع این اختلال زمانی مطرح می‌شود که […]

اختلالات دفعی در کودکان و روش درمان آن

مشکلاتی همچون بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع از جمله اختلالات دفعی در کودکان به شمار می روند. در میان کودکان بی اختیاری در دفع ادرار شیوع بیشتری دارد، اما مسئله ای که حائز اهمیت می باشد و مهم تر است بی اختیاری در دفع مدفوع است. بی اختیاری دفع این اختلال زمانی مطرح می‌شود که […]
اختلالات دفعی در کودکان و روش درمان آن

Tags: