احساس شرمساری در هنگام افسردگی

احساس شرمساری در هنگام افسردگی
چنین فردی از ته دل احساس می کند که شایسته آن نیست که چیزهای خوبی برایش اتفاق بیفتد به این دلیل که انسان خوبی نیست از سوی دیگر فکر می کند که هر اتفاق بدی که برایش رخ می دهد نتیجه خطای اوست. اما کسانی که مستعد افسردگی نیستند به موفقیت خود بها می دهند […]

احساس شرمساری در هنگام افسردگی

چنین فردی از ته دل احساس می کند که شایسته آن نیست که چیزهای خوبی برایش اتفاق بیفتد به این دلیل که انسان خوبی نیست از سوی دیگر فکر می کند که هر اتفاق بدی که برایش رخ می دهد نتیجه خطای اوست. اما کسانی که مستعد افسردگی نیستند به موفقیت خود بها می دهند […]
احساس شرمساری در هنگام افسردگی

خرم خبر

آخرین اخبار ورزشی

Tags: