اتکا به خود در منطق روانشناسی

اتکا به خود در منطق روانشناسی
لیزا یاد گرفت که به خود متکی باشد وقتی نوجوان بود خانه را ترک کرد اما اتکای او به خود به این معنا نبود که او دیگر به حرف های والدینش گوش نمی کرد او حتی در رابطه بزرگسالی خود با والدینش آنها را متوقع و تنبیه گر توصیف میکرد. پدر او هنوز فکر میکرد […]

اتکا به خود در منطق روانشناسی

لیزا یاد گرفت که به خود متکی باشد وقتی نوجوان بود خانه را ترک کرد اما اتکای او به خود به این معنا نبود که او دیگر به حرف های والدینش گوش نمی کرد او حتی در رابطه بزرگسالی خود با والدینش آنها را متوقع و تنبیه گر توصیف میکرد. پدر او هنوز فکر میکرد […]
اتکا به خود در منطق روانشناسی

علم و فناوری

ورزش و زندگی

Tags: