آیا می دانستید افسردگی بیماری پر هزینه ای است

آیا می دانستید افسردگی بیماری پر هزینه ای است
افسردگی بالینی که  بیماری های جدی و مرگ آور است بسیار عادی و فراگیر شده و از این رو بسیاری از مواقع ظاهرا تشخیص داده نمی شود. اقتصاددانان امور بهداشتی و درمانی اهمیت و درجه از کار افتادگی ناشی از افسردگی را معادل نابینایی و فلج پاها می دانند. از دیدگاه اقتصاد عمومی افسردگی بیماری […]

آیا می دانستید افسردگی بیماری پر هزینه ای است

افسردگی بالینی که  بیماری های جدی و مرگ آور است بسیار عادی و فراگیر شده و از این رو بسیاری از مواقع ظاهرا تشخیص داده نمی شود. اقتصاددانان امور بهداشتی و درمانی اهمیت و درجه از کار افتادگی ناشی از افسردگی را معادل نابینایی و فلج پاها می دانند. از دیدگاه اقتصاد عمومی افسردگی بیماری […]
آیا می دانستید افسردگی بیماری پر هزینه ای است

خرید بک لینک

Tags: