آیا شکم شما هم غر غر می کند علت آن چیست؟

آیا شکم شما هم غر غر می کند علت آن چیست؟
حتما گاهی برای شما هم رخ داده است که برخی اوقات صدای روده و یا شکم خود را بشنوید؛ این اتفاق اگر در زمان تنهایی برای شما اتفاق بی افتد شاید از نظر خودتان ایرادی نداشته باشد اما بروز صدای شکم در جمع می تواند مایع شرمساری شما باشد. ایجاد صدای شکم و یا به […]

آیا شکم شما هم غر غر می کند علت آن چیست؟

حتما گاهی برای شما هم رخ داده است که برخی اوقات صدای روده و یا شکم خود را بشنوید؛ این اتفاق اگر در زمان تنهایی برای شما اتفاق بی افتد شاید از نظر خودتان ایرادی نداشته باشد اما بروز صدای شکم در جمع می تواند مایع شرمساری شما باشد. ایجاد صدای شکم و یا به […]
آیا شکم شما هم غر غر می کند علت آن چیست؟

Tags: