آیا افسردگی از مادر به کودک انتقال می یابد؟

آیا افسردگی از مادر به کودک انتقال می یابد؟
کودکانی که مادرشان سابقه ابتلا به افسردگی داشته باشد با کودکان دیگر فرق می کنند. آنها از جهات مختلف پیشرفت کمتری می کنند و از نوزادی تا بزرگسالی از بچه های تمامی سنین متفاوت اند. آنها به لحاظ سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی، دوستی با سایر با بچه ها و شیوه های برقرار کردن ارتباط و […]

آیا افسردگی از مادر به کودک انتقال می یابد؟

کودکانی که مادرشان سابقه ابتلا به افسردگی داشته باشد با کودکان دیگر فرق می کنند. آنها از جهات مختلف پیشرفت کمتری می کنند و از نوزادی تا بزرگسالی از بچه های تمامی سنین متفاوت اند. آنها به لحاظ سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی، دوستی با سایر با بچه ها و شیوه های برقرار کردن ارتباط و […]
آیا افسردگی از مادر به کودک انتقال می یابد؟

اسکای نیوز

افق

Tags: